2012-02-09.
Kallelse till Nya Oskarströms Samhällförenings Årsmöte.

Östeledskolans matsal 27/2-12 kl. 18:30

Hämta handlingar som pdf-fil här>>

Nu är det dags för nya Oskarströms Samhällsförening att hålla sitt första ordinarie årsmöte.

 

Hittills har det funnits en interimsstyrelse (tillfällig) som startade upp samhällsföreningen 2011-06-21.
Styrelsen består just nu av följande personer:

Ordförande     Peter Fröjd

Sekreterare     Carina Hansson

Kassör             Bo G Persson

Ledamot           Anna-Lena Åkesson

Ledamot           Niclas Frisell

Ledamot           VAKANT

Ledamot           VAKANT

Suppleant        Mia Hoffman

Suppleant        Kristian Nyholm

Dock så kommer ALLA poster att bli valbara, trots att man inte brukar göra så. Men vi vill göra så då vi på nått sätt valde oss själva i somras då vi startade föreningen som en interimsstyrelse.

 

Vår verksamhetsberättelse.

Styrelsen har under hösten bland annat deltagit i projektet Framtid Oskarström, som är ett samarbete mellan ett flertal aktörer. Framtid Oskarström kan beskrivas som ett pilotprojekt inom EU-projektet SMS, Sociala aspekter och medborgardialog i stadsplaneringen, som ska tydliggöra de sociala frågornas roll i samhällsbyggnadsarbetet. Detta har fått stort fokus av oss i styrelsen varvid traditionella samhällförenings-frågor fått stå tillbaka en del. Det har de kanske i och för sig gjort länge ändå, med nu hoppas vi att det ska ta ny fart. Vi kommer naturligtvis att fortsätta vara delaktiga i Framtid Oskarström. Men vi ser nu att det finns utrymme för andra spörsmål också.

Vi har inlett ett samarbete med HCK, Halmstads Cykelklubb som planerar ett evenemang nu i maj månad med tävlingar i och kring Oskarström. Vidare kommer Kunskapscentrum i Oskarström att bjuda upp till dans i form av karneval i början av juni. Vi hoppas att få kunna bidra med vår hjälp även här. Kanske vill just Du vara delaktig i något av dessa evenemang.

 

De gamla Oskarströmsdagarna som dog ut i början 2000-talet måste väl ändå få komma tillbaka? Vill Du vara med och forma dessa dagar? Vi i styrelsen kan inte klara av att sjösätta allt själva utan samhällsföreningens arbete måste drivas av Er, medlemmarna. Det är ju Ni som är själva kärnan och den viktigaste och största tillgången. Det är Oskarströmaren som kan forma och genomföra.

Styrelsen ska hålla ihop allt och fungera som ett nav.

 

Vår verksamhetsplan för 2012.

Oskarströms Samhällsförenings ambition är att bygga ett mer levande samhälle. En förening som fångar upp åsikter, tillvaratar och organiserar de starka krafter och goda idéer som finns i Oskarström. En samlad stark röst hörs bättre än många små.
Verksamheten kommer företrädesvis att bedrivas som projekt i arbetsgrupper, där Du som medlem kan vara delaktig eller varför inte drivande?
Tillsammans bestämmer vi inom vilka områden vi ska arbeta för att göra Oskarström till ett samhälle där företag, organisationer och privatpersoner trivs och kan utvecklas. Det kan handla om allt från stora infrastrukturella frågor till att lyfta fram Oskarströms minsta förenings intressefråga.

 

Pågående arbeten:

  • Inventering av lokaler för olika verksamheter. Bland annat fritidsgårdsfrågan.
  • Samarbete med HCK. Halmstads Cykelklubb. Tävlingar i Oskarström under 11:e – 13:e maj.
  • Eventuellt samarbete med Kunskapscentrum Oskarström. Karneval 1:a – 3:e juni
  • Tankar kring nystart av Oskarströmsdagarna finns, men vi behöver koppla på medlemmar för hjälp med utformning och genomförande. Kan kanske bli ett mat- och kulturtema detta år?
    Nästa år ett annat?

Kontakta oss gärna:

Ordförande:                                                                                                    Sekreterare:

Peter Fröjd                                                                                                      Carina Hansson
Tunnbindargatan 1                                                                                         Stråvägen 9
070-255 08 77                                                                                                035-613 83
Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

 

 

Till styrelsen (fungerat som valberedning), dags dato 2012-02-09 har inga namnförslag inkommit.

 

Årsmötets dagordning.

Vid årsmötet erhåller närvarande medlem 1 röst.
En medlem kan föra som mest 1 fullmakt för annan medlem.
Beslut fattas enligt enkel majoritet. (51 %)

Dagordning:

1              Val av ordförande för årsmötet

2              Val av sekreterare för årsmötet

3              Fastställande av röstlängd

4              Val av två justeringsledamöter och tillika rösträknare att jämte
ordföranden justera årsmötets protokoll

5              Godkännande av kallelsen

6              Anmälan om till årsmötet, väckta frågor

7              Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning

8              Revisorernas berättelse

9              Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

10            Redovisning av budget och verksamhetsplan

11            Val av ordförande på 1 år

12            Val av övriga styrelseledamöter på 2 år (*)
(Halva antalet ledamöter väljs varje år,
om antalet är ojämnt väljs det antal som är mindre än hälften på 1 år,
avgående styrelseledamöter kan återväljas.)

13            Val av två suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år (*)

14            Val av två revisorer på 1 år. (I detta val får inte styrelsen delta)

15            Val av två valberedare på 1 år

16            Beslut om medlemsavgiftens storlek

17            Framställningar och förslag från styrelsen och från medlemmar som inkommit till styrelsen senast 14 dagar innan årsmötet

18            Vid årsmötet väckta frågor

19            Årsmötets avslutande

(*) Minst 6 högst 8 inkl. suppleanter.

Ordförande på 1år (väljs varje år)

Sekreterare på 2år (väljs vanligt vis på 2 år, överlappar Kassören)

Kassör på 1 år (väljs vanligt vis på 1 år, överlappar Sekreteraren)

 

Välkommen.